جنگ امروز ما،‌جنگی نرم است!

در جنگ امروز هیچ انسان محتاطی نمی‌تواند حتی به سایه خودش اطمینان کند. حالا نه اینکه در گذشته چندان می‌توانست. تاریخ پر است از سرنوشت زنان و مردانی که حکایت حالشان حکایت این بیت از حافظ است: من از بیگانگان دیگر ننالم       که با من هر چه کرد …