مشهد خیابان 17 شهریور آژانس اسکان مسافر هم خونه   0513-123456789
بسیارسفربایدتاپخته شودخامی
باماهمسفرشوید…